Algemene voorwaarden DDW Cursussen

Algemene voorwaarden DDW Cursussen

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die de Cursus volgt.
1.3 Cursus: een cursus die DDW aan de Cursist geeft, bijvoorbeeld –doch niet uitsluitend- over het bouwen van websites.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen DDW en de Cursist met betrekking tot het geven en volgen van de Cursus.
1.5 Partijen: de Cursist en DDW gezamenlijk.
1.6 DDW, kantoorhoudend te (4381 BJ) Vlissingen aan de Landingstraat 6, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder het nummer 64610063.
1.7 Schriftelijk: per post of per e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met DDW. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Cursist worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door DDW Schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
2.4 Indien DDW niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DDW in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.5 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door DDW derden worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming en aard van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag dat DDW zich per e-mail dan wel per telefoon heeft ingeschreven/opgegeven voor de Cursus van DDW en zulks aan de Cursist Schriftelijk is bevestigd.
3.2 DDW kan niet aan zijn offertes of Overeenkomsten worden gehouden indien de Cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht. Partijen verklaren uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. Er bestaat geen gezagsverhouding c.q. dienstverhouding tussen de Cursist en DDW.
3.4 Een deelnameplaats aan de Cursus is pas gereserveerd wanneer betaling van de desbetreffende factuur heeft plaatsgevonden Alleen het sturen van een e-mail en/of het invullen van NAW-gegevens en registreren is onvoldoende en garandeert geen deelnameplaats.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 DDW zal bij de uitvoering van de Overeenkomst steeds de nodige zorg betrachten die van DDW redelijkerwijs en onder de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Alle diensten die door DDW worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. De verplichtingen van DDW zijn inspanningsverplichtingen en hebben nimmer te gelden als resultaatverplichtingen. Er kunnen nimmer enige rechten worden ontleend aan de inhoud van de Cursus waaraan de Cursist deelneemt.
4.2 DDW heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren zonder toestemming te krijgen van de Cursist.

Artikel 5. Medewerking
5.1 DDW baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de Cursist verstrekte informatie en gegevens. De Cursist staat in voor de juistheid van deze informatie en gegevens.
5.2 De Cursist is verplicht alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan DDW te verstrekken. De Cursist is gehouden DDW onverwijld te informeren omtrent omstandigheden die gewijzigd zijn indien deze van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
5.3 Partijen zullen hun medewerking verlenen met betrekking tot de overeengekomen taken en alle benodigde informatie, materialen en documentatie aan de andere Partij ter beschikking stellen.
5.4 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens of bescheiden door de Cursist, extra kosten voortvloeien voor DDW, dan komen deze kosten voor rekening van de Cursist.

Artikel 6. Vergoeding en betalingscondities
6.1 Alle prijzen in de offertes of Overeenkomsten zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
6.2 Betaling van de factuur geschiedt voorafgaand aan het volgen van de Cursus, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.3 Indien de Cursist niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, tenzij de wettelijke handelsrente rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cursist in verzuim is tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke DDW heeft. Indien de Cursist in verzuim is, worden alle vorderingen van DDW ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Indien de Cursist in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Cursist. In ieder geval is de Cursist buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 125,– vermeerderd met de handelsrente ex artikel 6:119a BW, dan wel de rente ex artikel 6:119 BW. Voor het geval DDW zijn vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is de Cursist tevens gehouden de met
deze procedure gemoeide werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het griffierecht.
6.5 Iedere betaling van de Cursist strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente, en tenslotte in mindering van de aan DDW verschuldigde hoofdsom.
6.6 DDW kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cursist een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DDW kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.7 De Cursist zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DDW zijn betalingsverplichting niet opschorten.
6.8 De Cursist heeft geen recht op restitutie indien hij of zij niet tevreden is over de Cursus.

Artikel 7. Restitutie
7.1 Teruggave van het factuurbedrag bij annulering van de Cursus is slechts mogelijk indien de annulering plaatsvindt ten minste twee weken voorafgaand aan de cursusdatum. Een bedrag van EUR 50,– ex BTW wordt in rekening gebracht aan annuleringskosten. Dit bedrag wordt met het factuurbedrag verrekend. Het restant wordt overgemaakt aan de Cursist. DDW kan in zulke gevallen aanbieden een oplossing te zoeken maar is daar niet aan gehouden.
7.2 DDW behoudt zich het recht voor om de Cursus te laten vervallen, indien deze naar het oordeel van DDW te weinig deelnemers heeft. In dat geval zal de Cursist deel kunnen nemen op een volgende cursusdatum. Indien dit de Cursist niet schikt, dan heeft de Cursist recht op volledige teruggave van het factuurbedrag.

Artikel 8. Klachten
8.1 Klachten naar aanleiding van de Cursus of ten aanzien van de (hoogte van de) factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen nadat de Cursus is gegeven dan wel de factuur is verzonden, Schriftelijk aan DDW medegedeeld te worden. De klacht dient gemotiveerd te worden.
8.2 DDW zal zo spoedig als mogelijk reageren op deze klacht.
8.3 De Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DDW zijn betalingsverplichting niet opschorten (indien de Opdrachtgever geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 van boek 6 BW), noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van DDW te vorderen heeft.
8.4 Na de termijn als genoemd in lid 1 worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht om bezwaar te maken voor de Cursist.
8.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door DDW gemaakte kosten integraal voor rekening van de Cursist.
8.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Cursist jegens DDW één jaar.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien DDW zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat DDW alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. De Cursist heeft in dat geval recht de eerstvolgende
cursus bij te wonen. Indien de Cursist in dat geval verhinderd is, dan zal DDW het reeds betaalde bedrag restitueren. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop DDW geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan DDW niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte van DDW of van door DDW ingehuurde derden daaronder begrepen.
9.3 DDW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat DDW zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 DDW is slechts aansprakelijk voor enige schade indien dit blijkt uit dit artikel 10.
10.2 DDW is slechts aansprakelijk voor directe schade indien hij na een Schriftelijke ingebrekestelling waarin hem een redelijke termijn is gegund het verzuim te herstellen alsnog in gebreke is.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DDW aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan DDW toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cursist aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
10.4 DDW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat DDW is uitgegaan van door of namens de Cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.5 DDW is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zaken van de Cursist of aan de Cursist zelf (zoals letsel).
10.6 DDW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. DDW is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade die de Cursist lijdt als gevolg van het volgen van de Cursus dan wel het in de praktijk brengen van de informatie die tijdens de Cursus aan de Cursist is verstrekt. DDW is evenmin aansprakelijk voor enige schade die de Cursist lijdt als een (software)applicatie of internetverbinding niet of niet naar behoren werkt.
10.7 Indien DDW aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DDW beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van DDW is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DDW of zijn ondergeschikten.
10.9 De Cursist vrijwaart DDW voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DDW toerekenbaar is.

Artikel 11. Vervanging Indien de Cursist is verhinderd voor de Cursus, dan is er de mogelijkheid om in overleg met DDW een vervangende deelnemer met dezelfde behoefte door te sturen.

Artikel 12 Weigering toegang DDW is te allen tijde gerechtigd om een Cursist de toegang tot de Cursus te weigeren wegens vertoning van, naar het oordeel van DDW, zodanig gedrag dat daardoor een goed verloop van de verdere Cursus wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten DDW behoudt zich voor het recht het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door hem vervaardigde cursusmateriaal alsmede op de door hem verstrekte gegevens, ontwikkelde acties, ideeën, ontwerpen en stukken hoe ook genaamd. Er bestaat geen recht op enige restitutie voor de Cursist.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1 Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene Voorwaarden, of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
14.2 DDW kan in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerken. Deze verwerking geschiedt conform de privacyverklaring, die geraadpleegd kan worden op de website van DDW.
14.3 Op alle Overeenkomsten tussen DDW en de Cursist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.4 Onverminderd het recht van DDW een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen Partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DDW, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Versie januari 2018